06-57346599

Privacy verklaring en praktijk informatie

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg.
Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw therapie noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete schriftelijke toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing of supervisie.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zijnde ‘gestalttherapie’ of ‘coaching’
  • de kosten van het consult

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Ondanks mijn geheimhoudingsplicht, ben ik genoodzaakt om huiselijk geweld en kindermishandeling te melden.

Bewaartijd gegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst vereist, 15 jaar bewaard.

Afzeggen van afspraken

Het is mogelijk om een afspraak te verzetten. Als u 24 uur voor onze afspraak afzegt, breng ik geen kosten in rekening. Als u binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, moet ik helaas de kosten voor de sessie in rekening brengen.

Mocht ik verhinderd/ziek zijn hoeft u uiteraard niets te betalen en laat ik u dat zsm weten. Mocht ik voor een langere periode ziek/afwezig zijn, zoeken we samen naar verwijzingsmogelijkheden voor vervolg. Mocht ik zelf niet in staat zijn (door plotseling uit te vallen) om een verwijzing te regelen, kijk dan naar de pagina met links voor een collega Gestalttherapeut of neem contact op met jouw huisarts voor passende vervolgbehandeling.

Beëindiging van de therapie/coaching

De therapie/coaching wordt afgerond met een afsluitend evaluatiegesprek. U kunt de therapie op elk gewenst moment stoppen, mijn voorkeur gaat uit om dit samen te beslissen. Het liefst weet ik van tevoren dat we onze laatste afspraak/evaluatiegesprek ingaan. Dan kan ik hiermee rekening houden.

Crisis

Ik ben niet 24 uur per dag bereikbaar en niet alle dagen van de week aanwezig op de praktijk, hierdoor kan ik geen crisisopvang bieden. Daarom werk ik vooral met cliënten die deze vorm van begeleiding aan kunnen. Mocht onverwacht toch een crisissituatie ontstaan, kunt u contact opnemen met de crisisdienst via de huisarts of huisartsenpost.

Klachtenreglement

Mocht u niet tevreden zijn over onze gesprekken of met mijn werkwijze, hoor ik het graag persoonlijk. We zullen regelmatig onze gesprekken evalueren en de therapie/coaching hierop aanpassen. Hierdoor kan ik de begeleiding beter op uw wensen afstemmen en mij verder ontwikkelen. We zouden ook een andere zorgprofessional erbij kunnen betrekken, mochten we er samen niet uitkomen. Mocht dit niet baten, bestaat er ook een klachtenreglement via de beroepsverenigingen NVAGT, RBCZ, TCZ, en de geschillencommissie SCAG.

Veilig Incident Melden (VIM)

Op basis van de Wkkgz ben ik verplicht om incidenten te registreren en met collega’s te bespreken.

Voel je welkom om te komen,
zoals je bent.